O NÁS

Projekt Bez hranic

Pořádáme seriál společných setkání žáků základních a středních škol s dětmi a mládeží s různým zdravotním či sociálním handicapem, dětí z dětských domovů (DD), Klokánku, výchovných ústavů, diagnostických ústavů (DÚ) a dalších center.

V rámci těchto setkání děti poznávají jiná prostředí a zejména odlišné cílové skupiny včetně jejich specifik a potřeb. Společně pracují a pomáhají druhým při konkrétních integračních akcích a hrách, aktivně se podílejí na přípravě a cestě, která vede k těmto setkáním. Děti se nejen učí praktickým dovednostem, např. jak pomoci postiženému na vozíku, jak složit a rozložit vozík, ale také dovedou rozlišit postižení, porozumí různým projevům chování našich postižených kamarádů, umí jim pomoci při jídle, připravit pro ně sportovní nebo zábavný program, podpořit jejich úsilí.

Aktivní účastí na přípravě daných akcí dětem dáváme určitou míru zodpovědnosti, která v nich přirozeně buduje osobní a sociální rozvoj. Po mnohaletých zkušenostech je pro děti při těchto integračních akcích odměnou nejen samotný program akce, ale především pocit zodpovědnosti a důvěry, která je do nich vkládána.

Projekt Bez Bariér

Jedná se o seriál sportovních akcí, kdy děti a dospělí z výše uvedených cílových skupin společně soutěží v atletice (výsledky jsou započítávány klasicky do tabulek ČAS – Český atletický svaz i ČPV – Český paralympijský výbor), v boccie – hra podobná petanque, kterou mohou hrát zdraví a postižení společně, plavání, fotbalu, volejbalu, basketbalu, florbalu, jízdě na vozíku, bruslení a dalších sportovních odvětvích. Součástí těchto setkání je také slavnostní vyhlášení a poděkování dětem i dospělým za pomáhání druhým stejně jako za dosažené výkony a výsledky.

Současně se nám při těchto aktivitách podařilo najít sportovně talentované děti, kterým jsme díky naší dlouhodobé spolupráci se sportovními kluby, mohli společně pomoci plnit jejich sen a prohlubovat jejich nadání.

Projekt VĚDĚT znamená VÍTĚZIT

Tato setkání navazují na uvedené denní činnosti projektu. Děti a dospělí s různým postižením společně se zdravými žáky ZŠ, SŠ a VŠ, dětmi z dětských domovů, diagnostických ústavů a dalších center se setkávají s dospělými z řad vychovatelů, učitelů, ale i zástupců místních samospráv, Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství Policie JMK, Hasičského záchranného sboru JMK, Městské policie Brno, sportovních klubů, kulturních institucí, vybraných profesí a partnerů. V rámci těchto setkání se soustředíme na vzdělávání dětí a mládeže zejména v těchto oblastech:

  • prevence kriminality
  • protidrogová prevence
  • problematika šikany
  • finanční gramotnost
  • podpora zdraví a zdravotního životního stylu

Setkání probíhají v přátelském a velmi otevřeném duchu v přítomnosti zkušeného moderátora, ke kterému mají děti důvěru. S dětmi nepracujeme nahodile, ale snažíme se na jednotlivé cykly navazovat a tím prohlubovat jejich znalosti, které je ochraňují před patologickými jevy. Cílem těchto setkání je nejen další vzdělávání dětí, ale také jejich seznámení s možnými lidskými vzory.