VLAŠTOVKY Brno, z. s.

Základním posláním neziskového, veřejně prospěšného spolku Vlaštovky Brno z. s. je kultivace občanské společnosti formou utváření sociálních vazeb mezi zdánlivě vzdálenými skupinami s cílem vytvářet společné pozitivní zkušenosti.

Jsme přesvědčeni, že soustavným a vzájemným poznáváním v přirozeném prostředí lze zprostředkovat natolik silnou pozitivní zkušenost, která dokáže zásadním způsobem změnit životní postoj, hodnoty a vize jedince i celých skupin přirozeně či designově tvořící společnost.

A právě proto se soustředíme především na intenzivní práci s dětmi a mládeží – na ty, jež budou mít zásadní vliv na budoucí podobu naší společnosti. Naše spolupráce je v současné době navázána s více než 5 000 dětmi.

Pracujeme především s:

  • žáky MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ
  • dětmi a dospělými s různým zdravotním postižením
  • dětmi z dětských domovů
  • dětmi se sociálním handicapem
  • žáky diagnostických ústavů
  • handicapovanými a zdravými sportovci

Historie činnosti zástupců spolku sahá až k roku 2000, kdy díky entuziazmu a odhodlání malé skupiny nadšenců, byly realizovány první akce s cílem umožnit především dětem a mládeži z různých cílových skupin vzájemné poznávání v rámci společných akcí a zajištování příležitostí pro integraci handicapovaných dětí. A to ať už je jejich handicap původu tělesného, mentálního či sociálního.

Díky své ojedinělosti a rostoucího zájmu subjektů, jichž se přímo tato činnost dotýká, tak v průběhu následujících několika let vznikl celoroční integrační projekt známý jako BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, který se postupně rozvíjel a to jak do v oblasti četnosti akcí pořádaných v jednotlivých letech, tak i v oblastech cílového zaměření jednotlivých aktivit.

V letech 2010 až 2015 se stalo nositelem projektu VUT v Brně, pod jehož patronací se jen v roce 2015 uskutečnilo 301 na sebe navazujících mezinárodních, republikových a regionálních sportovních, preventivních, charitativních a integračních akcí, které byly přímo navázány na každodenní práci projektu ve spolupráci se školami a zařízeními pro uvedené cílové skupiny.

Společenská potřebnost tohoto projekt, a to jak na území města Brna, tak i na území Jihomoravského kraje, jejímž důsledkem je právě vysoký počet úspěšně realizovaných akcí vyvolávala i potřebu vhodným způsobem institucionalizovat administrativní a organizační zabezpečení příprav a realizací jednotlivých akcí projektu a projektu jako takového.

Rozsah tohoto unikátního projektu, který pro zachování svého poslání a významu, musí operativně reagovat na postupně se měnící a vyvíjející se potřeby cílových skupin v důsledku se stále vyvíjejícího prostředí, a to jak společenského tak i sociálního, při respektování neustále se měnících podmínek (legislativních, společenských,…), ovlivňujících možnosti zachování existenci a atraktivity projektu si vyžádal změnu realizační struktury, jejíž podstatou je přenesení administrativní a organizační zátěže za přípravu a vlastní realizaci projektu na neziskový spolek Vlaštovky Brno z.s.. Podstata projektu, tj, jeho cíle i poslání však zůstává i nadále identická. Budeme usilovat o rozvoj projektu, kterým každoročně již nyní projde přes 5000 brněnských dětí.